GIA CÔNG CỔ GÓP ĐIỆN

THÔNG TIN CƠ BẢN

cổ góp điện  motor DC 30kw

123 phiến góp

bề mặt làm việc 100mm

GIA CÔNG MỚI 100%