SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DC 220 KW

Công trình sửa chữa động cơ DC 220kw được thi công vào đầu năm 2020 cho nhà máy Tôn Hoa Sen

hạng mục sửa chữa : 

- quấn 4 cuộn cực từ chính

- quấn 4 cuộn cực từ phụ

- dớt láng cân chỉnh cổ góp