Công ty  IDICO-URBIZ

Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) được thành lập theo Quyết định số 06/BXD-TCLĐ ngày 08/01/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chính thức trở thành doanh nghiệp thành viên của IDICO theo Quyết định số 1717/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO tại Quyết định số 577/QĐ-BXD ngày 17/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.